Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Lepelaar bestaat op dit moment uit 5 personen. We zijn hard op zoek naar 4 nieuwe leden voor de ouderraad. U kunt uw interesse aangeven via de mail of ons aanspreken als u op school bent.

Via or.lepelaar@stichtingschool.nl kunt u contact opnemen met de ouderraad. Schroom niet uw vragen te stellen, opmerkingen te maken, klachten te melden of suggesties te geven!

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad fungeert als spreekbuis tussen ouders en leerkrachten. De leden zijn zeer betrokken bij de school. Zij stellen het dan ook op prijs door de ouders geïnformeerd te worden over wat er speelt bij de kinderen en de ouders. Hierdoor behartigen zij ook de belangen van kinderen en ouders, bevorderen de contacten tussen ouders en team en bevorderen en stimuleren ouders om mee te helpen op school.
Hiernaast organiseert de ouderraad samen met de leerkrachten diverse “niet schoolse” activiteiten. Hiertoe behoren activiteiten als sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt en sport- en speldagen.
Het gaat dus om activiteiten die niet direct betrekking hebben op de lesstof. De ouderraad beheert de financiën voor deze activiteiten en bepaalt daardoor mede de hoogte van de ouderbijdrage.

Hoe overlegt de ouderraad?

De ouderraad vergadert ongeveer één keer per zes weken. Van de vergaderingen worden notulen vastgelegd door de secretaris. Aan het einde van het schooljaar maakt de ouderraad een jaarverslag, waarin verantwoording wordt afgelegd aan de ouders.
Een overzicht van de begroting en werkelijke uitgaven van het afgelopen schooljaar, als ook de begroting van het komende schooljaar zijn hierin opgenomen.

Een goed contact tussen ouders en leerkrachten is belangrijk

De goede contacten tussen ouders, ouderraad, medezeggenschapsraad en team is van groot belang voor het optimaal functioneren van de school als geheel. Er worden dan ook diverse manieren gebruikt om deze contacten te onderhouden en te verstevigen.
Onder anderen door:

  • de activiteitenkalender
  • de dagelijkse contacten
  • de nieuwsbrief
  • informatie overdracht via website
  • informatie via Social Schools
  • organiseren van informatie avonden
  • onderling overleg tussen OR, MR en leerkrachten

In geval van vragen ideeën of tips betreffende onze school kunt u zich dus altijd wenden tot de ouderraad om samen met het team tot een oplossing te komen.