Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan dat als brug tussen het bestuur en de school functioneert. De MR heeft ten aanzien van bepaalde schoolse zaken instemmingsrecht en in een aantal andere zaken slechts een adviserende rol.

De MR van De Lepelaar bestaat uit zes leden:

drie personen van de oudergeleding en drie van de teamgeleding.
De voorzitter is bij voorkeur iemand uit de oudergeleding.

Eens in de zes weken wordt er vergaderd. Aan het begin van het schooljaar worden de onderwerpen die behandeld moeten worden vastgesteld en ingeroosterd. Enkele onderwerpen die jaarlijks besproken worden zijn:

– het schooljaarplan
– het formatieplan
– de schoolgids
– de begroting

De  MR-vergaderingen vinden meestal plaats op een maandagavond en zijn openbaar.

Voor vragen en ideeën kunt u terecht bij één van de MR-leden.
U kunt ook een mailbericht sturen aan:mr.lepelaar@stichtingschool.nl

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–Klik hier om de notulen te bekijken.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Download hier het werkplan/ jaarverslag 2019 van de MR:

Werkplan 2020-2021- Jaarverslag 2019 medezeggenschapsraad De Lepelaar